FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: zosia
07-09-2009, 21:58
?wiadkowie Jehowy
Autor Wiadomość
Mi?uj?cy prawd? 


Dołączył: 26 Mar 2007
Posty: 128
Wysłany: 31-08-2007, 09:33   ?wiadkowie Jehowy

?wiadkowie Jehowy


Ogólno?wiatowa(236 krajów) spo?eczno?? chrze?cija?ska z?o?o­na z ludzi, którzy daj? ?wiadectwo o Jehowie Bogu i Jego zamierzeniach wobec ludzko?ci.
Swoje przekonania opieraj? wy??cznie na Biblii.
Jakie wierzenia ?wiadków Jehowy odró?niaj? ich od innych religii?

l) Biblia: ?wiadkowie Jehowy wierzymy, ?e ca?a Biblia jest natchnionym S?owem Bo?ym i zamiast stosowa? si? do zasad opartych na tradycji ludzkiej, trzymaj? si? Biblii jako podstawy wszystkich swych wierze?.

2) Bóg: Oddajemy cze?? Jehowie jako jedynemu prawdziwe­mu Bogu i ch?tnie mówi? innym o Nim i o Jego mi?o?ciwych zamierzeniach wobec ludzko?ci. Ka?dego, kto publicznie ?wiadczy o Jehowie, uwa?a si? zazwyczaj za cz?onka spo?ecz­no?ci „?wiadków Jehowy”.

3) Jezus Chrystus: Nie wierzymy, ?e Jezus Chrystus wchodzi w sk?ad Trójcy, lecz ?e - jak mówi Biblia - jest Synem Boga, pierwszym stworzeniem Bo?ym; wierz?, ?e istnia?, zanim zosta? cz?owiekiem, i ?e jego ?ycie zosta?o przeniesione z nieba do ?ona dziewicy Marii; ?e jego z?o?one w ofierze doskona?e ?ycie ludzkie umo?liwia wszystkim wierz?cym dost?pienie zbawienia i ?ycia wiecznego; ?e od roku 1914 z upowa?nienia Bo?ego Chrystus króluje nad ca?? ziemi?.

4) Królestwo Bo?e: Wierzymy, ?e Królestwo Bo?e jest jedyn? nadziej? dla ludzko?ci; ?e jest to rzeczywisty rz?d; ?e ju? wkrótce zniszczy ono obecny z?y system rzeczy, ze wszystkimi ludzkimi rz?dami w??cznie, i zaprowadzi nowy system, w którym zapanuje sprawiedliwo??.

5) ?e 144 000 namaszczonych duchem chrze?cijan b?d? królowa? razem z Chrystusem w jego niebia?skim Królestwie. Nie wierz?, ?e ka?dy „dobry” cz?owiek idzie do nieba.

6) Ziemia: Wierzymy, ?e zamierzenie Bo?e wobec ziemi zostanie urzeczywistnione; ?e ca?a ziemia b?dzie zaludniona czcicielami Jehowy i ?e b?d? si? oni cieszy? ?yciem wiecznym jako ludzie doskonali; ?e nawet zmarli zostan? wskrzesze­ni, aby otrzyma? sposobno?? zaznawania tych b?ogos?a­wie?stw.

7) ?mier?: Wierzymy, ?e zmarli nie maj? ?adnej ?wiadomo?ci; ?e nie odczuwaj? cierpie? ani przyjemno?ci gdzie? w dziedzinie duchowej; ?e istniej? tylko w pami?ci u Boga i dlatego ca?? ich nadziej? na przysz?e ?ycie jest zmartwychwstanie.

8) Dni ostatnie: Wierzymy, ?e od roku 1914 ?yjemy w dniach ostatnich tego z?ego systemu rzeczy; ?e niektórzy ?wiadko­wie wydarze? roku 1914 ujrz? ca?kowit? zag?ad? tego z?ego ?wiata; ?e ludzie mi?uj?cy sprawiedliwo?? ocalej? i b?d? mogli ?y? na oczyszczonej ziemi.

9) Oddzielenie od ?wiata: Szczerze starajmy si? nie nale?e? do ?wiata, co wed?ug wypowiedzi Jezusa mia?o by? cech? charakterystyczn? jego na?ladowców. Okazujemy bli?nim szczer? mi?o?? chrze?cija?sk?, ale nie biorzemy udzia?u w ?yciu politycznym ani w wojnach ?adnego narodu.
Dbamy o zaspo­kajanie potrzeb materialnych swoich rodzin, ale unikamy typowej dla ?wiata pogoni za dobrami materialnymi i s?aw?, a tak?e za rozrywkami.

10) Stosowanie si? do rad biblijnych: Wierzymy, ?e istotne znaczenie ma stosowanie si? na co dzie? do rad S?owa Bo?ego - w domu, w szkole, w interesach i w zborze. Ka?dy, bez wzgl?du na sw? przesz?o??, mo?e zosta? ?wiadkiem Jehowy, je?eli porzuci praktyki pot?pione w S?owie Bo?ym i us?ucha Boskich rad. Gdyby jednak potem dopuszcza? si? cudzo?ó­stwa, rozpusty, homoseksualizmu, narkomanii, pija?stwa, k?amstwa lub kradzie?y, zostanie wykluczony z organizacji.

To w du?ym skrócie tylko kilka najwa?niejszych wierze? ?wiadków Jehowy, ale nie poruszono wszystkich szczegó?ów, które odró?niaj? nasze wierzenia od pogl?dów innych wyzna?.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez zosia 12-03-2009, 14:14, w całości zmieniany 2 razy  
 
     
Mi?uj?cy prawd? 


Dołączył: 26 Mar 2007
Posty: 128
Wysłany: 17-09-2007, 21:31   

Post przeniesiony z w?tku ?J

Witaj Zosiu!
zosia napisał/a:
Mi?uj?cy prawd?, jestem ciekawa obrz?dowo?ci twojego wyznania. Interesuje mnie czy obchodzicie jakie? ?wi?ta, je?li tak, to jakie i w jaki sposób? Jak wygl?daj? wasze nabo?e?stwa lub spotkania, jak wygl?da modlitwa i uwielbienie Boga?

?wiadkowie Jehowy obchodz? jedyne ?wi?to nakazane swoim uczniom przez Jezusa, które jest jedynym ?wi?tem biblijnym dla chrze?cijan!
Jakie?
czytasz:
"Wzi?? te? chleb, z?o?y? podzi?kowania, po?ama? go i da? im, mówi?c: "To oznacza moje cia?o, które ma by? dane za was. Czy?cie to na moj? pami?tk?".
I tak samo kielich — gdy ju? spo?yli wieczerz? — mówi?c: "Ten kielich oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi, która ma by? za was wylana"(?ukasza 22:19,20).
Kiedy by?a obchodzona pierwsza Pami?tka i dlaczego tego dnia?
SAM JEZUS POKAZA?, JAK NALE?Y OBCHODZI? "WIECZERZ? PA?SK?"
Pierwsz? Wieczerz? Pa?sk? obchodzono dnia 14 Nissan 33 roku n.e.
Zawsze musz? by? i s? aktualne s?owa, jak?e wszystkim, którzy poznali Jehow?, znane:
Godzien jeste?, Jehowo, (...) przyj?? chwa?? i szacunek, i moc poniewa? ty? stworzy? wszystko” (Objawienie 4:11).
S?owa te zapisane pod natchnieniem mówi? prawd? o jedynym prawdziwym Bogu.
Prawd? s? te? biblijne opisy wydarze?, z których
- jedno mia?o miejsce w XVI wieku p.n.e. kiedy to Jehowa sprowadzi? na Egipt dziesi?? plag, ?eby uwolni? wybrany przez siebie naród spod jarzma na?o?onego przez nieust?pliwego faraona, i o
- drugim wydarzeniu z 33 roku n.e. zwi?zanym z ofiar? okupu z?o?on? przez Jezusa dla odkupienia z niewoli grzechu tych, którzy uwierzyli.
Obydwa te wydarzenia powi?zane s? z dat? 14 NISAN, której to w roku 2007 odpowiada data 2 kwietnia.
G??bsza tre?? tych wydarze?, g??boka prawda o nich, o tym jak do nich dosz?o, musia?a by? ludziom objawiona i tylko t? drog? mo?liwe by?o jej pe?ne przedstawienie.
Co roku, i tylko jeden raz w roku, obchodz? ?wiadkowie Jehowy Pami?tk? tamtych wydarze?, jednak g?ównie t? jedn? uroczysto??, jedyn? zalecon? przez Jezusa – Pami?tk? jego – Jezusa ?mierci.

Nie ma ?adnych nabo?e?stw. Spotykamy si? w Salach Królestwa na rozwa?aniu Pism. Studiujemy Bibli? przy pomacy Stra?nicy. Ka?dy mo?e zabrac g?os, mówic o swoim zrozumieniu, dzielic si? z innymi swoimi odczuciami i wiara.
To jedyna organizacja gdzie jest milo??. Jezus sam powiedzia, ?e cech? charakterystyczn? jego uczniów jest wzajemne milowanie si?.
T? ceche widac na co dzie?.
Mamy takich pi?? godzinnych zebra?.
Jednak naczelnym zadaniem naszym zleconym przez Boga jest g?oszenie dobrej nowiny od domu do domu, wszystkim narodom ziemi.
To g?oszenie jest znakiem ko?ca tego systemu rzeczy.
Mateusza 24:14:
"I ta dobra nowina o królestwie b?dzie g?oszona po ca?ej zamieszkanej ziemi na ?wiadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec".
Wspaniale by? wspó?pracownikami Boga, a czasy s? ko?cowe, bo ?yjemy ju? u schy?ku dni ko?ca. Jeste?my w 236 krajach.
Na ko?cowe dni przewiduje Biblia olbrzymi wzrost religii prawdziwej. I tak si? dzieje, bo praktycznie ka?dego dnia w roku zostaje ochrzczonych 1000 oddanych s?ug Boga.
A s? to ludzie doro?li, dok?dnie poznawszy nauki Pism.
Nie niemowl?ta.

zosia napisał/a:
Mo?e ?piewacie jakie? pie?ni - to zacytuj.

To moja ulubiona:
191 ?yj prawd?
(2 Koryntian 4:2)
1. ?yj prawd? co dnia, bo to droga do ?ycia,
czy? lepsz? poka?e ci kto?
Szcz??liwy jest ten, kto rozdaje obficie -
tak Mistrz uczy?, s?uchaj wi?c go.
Prawd? przepasz si?,
uczynkami dowied?, ?e
twoja wiara mocna, ?ywa jest.
Prawd? ?yj, po?wi?? jej ?ycie swe.
2. Jehow? czcij wci??, przyja?? ?wiata miej za nic -
dla ciebie Bóg pierwszy jest dzi?.
Bezbo?ni niech drwi?, jednak dziwne to dla nich,
?e ty drog? prawdy chcesz i??.
Prawd? przepasz si?,
wtedy ?wiat nie wch?onie ci?.
Ze swym Bogiem nawi?? blisk? wi??.
Prawd? ?yj, po?wi?? jej ?ycie swe.
3. Zwie?? Diabe? ci? chce i do grzechu nak?oni?,
wi?c trzeba, by? odpór mu da?.
B?d? m??ny i trwaj, tarcza wiary ci? chroni,
nie musisz si? ba? jego strza?.
Prawd? przepasz si?,
?eby Szatan nie zwiód? ci?.
Pe?n? zbroj? Bo?? na?ó? wi?c,
prawd? ?yj, po?wi?? jej ?ycie swe. [verte]
[191]
4. Cho? mieszka w nas grzech i cho? s?abe jest cia?o,
a serca zdradliwe tak s?,
w zmaganiach tych Bóg daje pomoc wspania??,
bo przyja?? zapewnia ci sw?.
Prawd? przepasz si?,
by? swych my?li umia? strzec
i ujarzmi? móg? sk?onno?ci z?e.
Prawd? ?yj, po?wi?? jej ?ycie swe.

Pie?ni jest wiele w naszym ?piewniku jest ich 225. Gdy jeste? na Sali to s?ycha? jak bracia ?piewaja z energi? i oddaniem.

zosia napisał/a:
Jak wygl?daj? wasze zbory i jak cz?sto je odwiedzacie - je?li takie s?. Jak wygl?da obrz?d chrztu, ?lubu, pogrzebu?


Zbory licz? od 60 osób w zwy? nawet do 130 cz?onków. W Polsce jest ich blisko 1800 a na ?wiecie blisko 100 000, w 236 krajach.
Zbory prowadzone sa przez braci starszych zamianowanych pod wp?ywem ducha ?wi?tego, przez Cia?o Kierownicze.
W zborach ka?dego tygodnia jest 5 zebra?, z tego 4 na Sali Królestwa, a jedno w dou u braci. Wzorem zborów z I wieku n.e.
Chrzest jest przez ca?kowite zanurzenie, tak jak ochrzczony by? Jezus.
?lub przed zborem wed?ug zasady: Twoje tak jest tak, a nie jest nie.
Oczywi?cie jest wed?ug wymagan administracji danego panstwa.
Pogrzeb - wyk?ad przypominaj?cy postanowienia Boga co do zmartwycjhwstania, w nim informacje o zmar?ym i o nadziei jak? mia? na ?ycie wieczne. Pie?ni. Bez symboli religijnych, wizerunków.
Najlepiej by?oby zaprosi? Ciebie do zboru by? sama zobaczy?a.
Do?wiadczy?a by? jak serdecznie wszyscy by Ciebie tam przyjeli.

Tam panuje duch Bo?y, dlatego atmosfera jest niepowtarzalna.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez zosia 04-10-2007, 12:45, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
SoliDeo Wyznanie: Ewangelik
Wiek: 27
Dołączył: 11 Kwi 2010
Posty: 17
Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-04-2010, 15:54   

Blu?nierstwo przeciwko Jezusowi, i prawdzie Ewangelii któr? cia?o kierownicze z Brooklynu przek?ama?o, stawia mnie w opozycji do tej organizacji.
_________________
Bo je?li ?yjemy, dla Pana ?yjemy; je?li umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy ?yjemy, czy umieramy, Pa?scy jeste?my.
 
     
karisiaht 


Wyznanie: Katolik
Wiek: 23
Dołączyła: 20 Lut 2011
Posty: 3
Skąd: Neverland;-)
  Wysłany: 20-02-2011, 11:14   Kilka linków na temat ?wiadków Jehowy

http://www.katolik.pl/ind...artykuly&id=349
http://www.katolik.pl/ind...artykuly&id=348
http://www.katolik.pl/ind...artykuly&id=347
http://www.katolik.pl/ind...rtykuly&id=1532
http://www.katolik.pl/ind...rtykuly&id=1060

Jak my?licie, czy to by?o ciekawe? Czy w tym by?o co? nowego, wa?nego i przydatnego?;-) :nauka:
:sercze:
_________________
karisiaht
 
 
     
sunshine1290 


Wyznanie: Katolik
Dołączyła: 11 Kwi 2011
Posty: 3
Skąd: Polski
  Wysłany: 11-04-2011, 22:36   

Mam pro?b? , mog?by? wyt?umaczyc dlaczego nie uznajecie ksi?gi Tobiasza?? ! Pilne.
_________________
Sunshine.
 
 
     
Ferguson Wyznanie: Katolik
Wiek: 36
Dołączył: 26 Lip 2011
Posty: 35
Skąd: Bytów
Wysłany: 11-01-2012, 21:42   

Mi?uj?cy prawd? napisał/a:
Najlepiej by?oby zaprosi? Ciebie do zboru by? sama zobaczy?a.
Do?wiadczy?a by? jak serdecznie wszyscy by Ciebie tam przyjeli.
Tam panuje duch Bo?y, dlatego atmosfera jest niepowtarzalna.
Pozdrawiam


Mia?em okazj? w tym roku troch? porozmawia? ze ?wiatkami i musz? przyzna?, ?e s? to serdeczni ludzie, mili w obej?ciu. I to jest lep, na który ?atwo si? z?apa?. Skal rozbie?no?ci w interpretacji P? jest pora?aj?ca. A sama interpretacja powala na kolana. Dzi?kuj?, postoj?!
_________________
Na zaczepki nie odpowiadam. Pyskówkom mówi? NIE
 
 
     
dromax Wyznanie: Katolik
Pomógł: 1 raz
Dołączył: 06 Mar 2012
Posty: 346
Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 07-03-2012, 22:13   

sunshine1290 napisał/a:
Mam pro?b? , mog?by? wyt?umaczyc dlaczego nie uznajecie ksi?gi Tobiasza?? ! Pilne.

:smutasek: Nikt ci chyba tego nie wyt?umaczy......
?J to przeciez organizacja o znamionach sekty destrukcyjnej. Oni maja tzw. Bibli? w t?umaczeniu Nowego ?wiata. Tam jest wiele falszerstw i tlumaczona jest pod t? w?a?nie organizacj? tak by wszystko pasowalo co oni g?osz?.
 
     
cie?la Dołączył: 18 Gru 2011
Posty: 142
Skąd: ze ?wiata
Wysłany: 09-03-2012, 21:02   

Sekt? ?J bym nie nazwa?,to religia pod przewodnictwem nadzorców co zmieniaj? kanony wiary,tak by zawsze w?adza by?a w ich r?kach-uzurpatorzy co z hukiem spadn? z piedesta?u.Je?li ?J chc? mnie atakowa? za ten post najpierw odpowiedzcie mi na pytanie kto i kiedy wykre?li? s?owa z waszych pism... "i nie przeminie to pokolenie..."
 
     
dromax Wyznanie: Katolik
Pomógł: 1 raz
Dołączył: 06 Mar 2012
Posty: 346
Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 10-03-2012, 18:03   

:( Tak czy inaczej ?J to marginalne ugrupowanie raczej zanikaj?ce. Wystarczy porówna? - przez stulecie osi?gn?li oni 18 mln czlonków na ?wiecie podczas gdy ruch pentekostalny w tym czasie rozwin?? si? do kilkuset milionów.
 
     
TOMASZ32 Wyznanie: Katolik
Pomógł: 2 razy
Wiek: 41
Dołączył: 29 Paź 2005
Posty: 195
Skąd: LUBLIN
Wysłany: 11-03-2012, 22:45   

Mi?uj?cy prawd? napisał/a:
To jedyna organizacja gdzie jest milo??. Jezus sam powiedzia, ?e cech? charakterystyczn? jego uczniów jest wzajemne milowanie si?.


Mi?uj?cy prawd? napisał/a:
?wiadkowie Jehowy obchodz? jedyne ?wi?to nakazane swoim uczniom przez Jezusa, które jest jedynym ?wi?tem biblijnym dla chrze?cijan!
Jakie?
czytasz:
"Wzi?? te? chleb, z?o?y? podzi?kowania, po?ama? go i da? im, mówi?c: "To oznacza moje cia?o, które ma by? dane za was. Czy?cie to na moj? pami?tk?".
I tak samo kielich — gdy ju? spo?yli wieczerz? — mówi?c: "Ten kielich oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi, która ma by? za was wylana"(?ukasza 22:19,20).


To mo?e warto aby?cie wybrali si? na msz? ?w., tam tez jest pami?tka tego wydarzenia. A zarazem mo?ecie wykaza? sie mi?o?cia wzgl?dem bli?nich. :oczyska:
Ale zapewne odmówicie, bo wiecie lepiej jak to wszystko ma wyglada??

Kiedy? byli u mnie ?J i tak nawiedzali mnie dosyc cz?sto m?cz?c ca?y czas tymi samymi gadkami próbujac zaprosi? na spotkania do zborów. Przestali przychodzi? bardzo szybko, ale nie dlatego, ?e im sie znudzi?o, ale po tym jak zaprosi?em ich do Ko?cio?a na katechezy wspólnot. Powiedzia?em jasno: ja przyjde na ich spotkanie jak oni przyjd? na katechezy do Ko?cio?a. Od tamtej pory ich nie widzia?em. Dziwne: czy?by ?J bali sie tego co ?wiete jak diabe? ?wi?conej wody? Przecie? Ko?ció? to te? bracia i siostry w wierze, bli?ni, których trzeba kochac a nie ba? si?? Po za tym Ko?ció? to ?wiete miejsce, gdzie przebywa Bóg - dlaczego osoby, które niby wierza w Boga a boj? sie tak ?wietego miejsca? Czy?by ?J bali si? prawdy? Na mszy ?w. nie ma niczego co by?oby sprzeczne z Bibli?.

W swoim gronie ?atwo wyra?a? uczcucia i pomagac innym, ale jako? zanika ta mi?o?? i che? przebywania z innymi, gdy mozna us?yszec co? co znacznie rózni sie od interpretacji takowego zgromadzenia jak ?J. Jak sie kocha bli?niego to sie raczej ró?nic nie robi a wierz?c w tego samego Boga raczej powinno sie jednoczy? w tym samym Ko?ciele.
?w Piotr otrzyma? klucze do Ko?cio?a, a ?J jakos tego Ko?cio?a nie akceptuj?. Czy jest tutaj cos zgodnego z Bibli?? Ah, jak?e wielka jest mi?o?? ?J do bli?nich, jak?e staraja si? ?yc wed?ug woli Bo?ej odrzucaj?c to co sam Chrystus powierzy? swojemu Aposto?owi - tworzenie Ko?cio?a Chrystusowego. Jak?e mo?na to odrzuca?? :okulary:

dromax napisał/a:
Tak czy inaczej ?J to marginalne ugrupowanie raczej zanikaj?ce. Wystarczy porówna? - przez stulecie osi?gn?li oni 18 mln czlonków na ?wiecie podczas gdy ruch pentekostalny w tym czasie rozwin?? si? do kilkuset milionów.


Raczej oni nie zanikn?, ale biedni s? ci, którzy uwierz? w to co ci ludzie g?osz?. Trzeba si? z atych ludzi modlic, aby Bóg pomóg? im wyjs? z tej strefy, która ca?kowicie zmieni ich sposób myslenia i interpretowania Biblii.
_________________
TOMASZ32
Podró? w nieznane

http://www.via-ad-deum.cba.pl/
 
 
     
Shoora Pomogła: 7 razy
Wiek: 57
Dołączyła: 30 Maj 2005
Posty: 1904
Skąd: Kalisz
Wysłany: 23-05-2013, 15:09   

http://www.razemdlaewange...niu-jehowy-film
_________________
Shoora
__________________________
nie wstydz? si? Ewangelii Chrystusowej <><
 
     
Koala 


Wyznanie: inne protestanckie
Pomógł: 23 razy
Dołączył: 19 Paź 2012
Posty: 1018
Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-05-2013, 01:13   

Dzi?ki Shooro za ten link. Film troch? trwa, ale warto obej?e?.
Osobi?cie, pocz?tkowo zetkn??em si? ze ?wiadkami Jehowy w typowy sposób - przyszli mnie naucza?. Mia?em wtedy dwadzie?cia par? lat i po kilku wizytach kiedy "by?em dla nich grzeczny, ale nie mia?em dla nich akurat czasu", przyszli mnie odwiedzi? ponownie. Jako ?e by? to dla mnie "okres b??dów i wypacze?", "imprezowa?em" notorycznie i dziko i w takim w?a?nie momencie mnie zaskoczyli... otworzy?em im drzwi "ubrany" w piórko we w?osach i kapcie-króliczki... Trafi?em - zdaje si? - na czarn? list? i od tamtej pory ju? mnie nie odwiedzali...
Kilka lat pó?niej, pozna?em ludzi, którzy byli w?a?cicielami nieruchomo?ci, granicz?cej z nasz?. Okaza?o si?, ?e byli to ?wiadkowie Jechowy.
Od tamtej pory zmieni?em ca?kowicie mój stosunek do ?J. Nie akceptuj? ich wiary, ich dogmaty i kanony s? mi obce, ale poprzez pryzmat moich s?siadów, nauczy?em si? patrze? inaczej i akceptowa? wszystkich ludzi, w?anczaj?c w to szczególnie ?wiadków Jechowy.
Pa?stwo R., byli przez lata najsympatyczniejszymi lud?mi, godnymi zaufania i szczerymi. Fakt róznych pogl?dów i wierze? nigdy nie stanowi? w stosunkach z nimi problemu. Chocia? patrz? na Pismo i Boga, (a Jezusa i Trójc? w szczególno?ci) inaczej ni? ?J, doszed?em do wniosku, ?e generalnie s? to bardzo uczciwi ludzie, prawdziwie wierz? w to co robi? i mo?emy BARDZO wiele w tej materii od nich si? nauczy?.
Jeszcze raz, dzi?ki, Shooro. ;-) . Jak Ty wynajdujesz takie rzeczy?
Pozdrówko.
 
     
cie?la Dołączył: 18 Gru 2011
Posty: 142
Skąd: ze ?wiata
Wysłany: 24-05-2013, 07:35   

Koala napisał/a:
doszed?em do wniosku, ?e generalnie s? to bardzo uczciwi ludzie,
Teoretycznie mo?e masz racj?.W praktyce s? te? faryzeuszami.Mia?em dwóch szefów ?J -nie mia?em o nich dobrego zdania.Jednak nie mo?na uogólnia?,?J czy katolik-s? ludzie i ludziska :krzeslem:
 
     
Shoora Pomogła: 7 razy
Wiek: 57
Dołączyła: 30 Maj 2005
Posty: 1904
Skąd: Kalisz
Wysłany: 18-11-2014, 15:16   

http://dziendobry.tvn.pl/...dzi,148700.html
_________________
Shoora
__________________________
nie wstydz? si? Ewangelii Chrystusowej <><
 
     
Shoora Pomogła: 7 razy
Wiek: 57
Dołączyła: 30 Maj 2005
Posty: 1904
Skąd: Kalisz
Wysłany: 20-11-2014, 11:28   

Artyku? na temat ?J

http://www.stacja7.pl/art...wi?kszych+?ciem
_________________
Shoora
__________________________
nie wstydz? si? Ewangelii Chrystusowej <><
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group