To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
M?odzie?owe Forum Chrze?cija?skie

Pokoik wolnych rozmówek - Pornografia-zdelegalizowa??

Sakurai - 31-03-2012, 22:47
Temat postu: Pornografia-zdelegalizowa??
Cytat:
Wprowadzenia ca?kowitego zakazu pornografii chce marsza?ek Sejmu Marek Jurek. Jak dowiedzia? si? reporter RMF FM, pierwsze czytanie projektu ustawy zg?oszonego przez 25 pos?ów ma si? odby? ju? za tydzie?.
Zakazane ma by? nie tylko wytwarzanie i sprzeda?, ale tak?e posiadanie wszystkiego, co za pornografi? mo?na uzna?. Przest?pstwo by?oby zagro?one kar? 2 lat wi?zienia.

Marsza?ek Sejmu u?ywa tych samych argumentów co pos?owie, którzy projekt zg?osili. Marek Jurekszukaj chce pe?nego zakazu, bo jak mówi pornografia to oczywiste z?o: Jest jedn? ze wspó?czesnych form niewolnictwa, obra?a natur? ludzk? i oczywi?cie, ?e zakazanie tego jest rzecz? bardzo s?uszn? i dobr?.
Uzasadniaj?c projekt napisano, ?e pornografia jest przyczyn? przest?pczo?ci seksualnej. Nie zgadza si? z tym profesor Zbigniew Lew Starowicz: "Zdrowy cz?owiek je?eli b?dzie sobie ogl?da? pornografi? jako tak?, nie stanie si? dewiantem, nie stanie si? przest?pc? seksualnym".
http://fakty.interia.pl/k...fii,885838,3285
http://wprost24.pl/ar/312...go-chca-Polacy/
Gdyby ca?kowity zakaz pornografii zosta? przeforsowany przez Sejm, przest?pc? by?by ka?dy kto odwiedza erotyczne strony internetowe, ma w domu erotyczne zdj?cia, czy filmy, poniewa? w Polsce nie ma prawnej definicji czym jest pornografia.

Czyli takie ma?e ACTA: Wielki Brat Jurek czuwa nad tym aby ka?dy trzyma? si? jego zasad. Oboj?tne czy jest katolikiem czy nie. Ten cz?owiek nie rozró?nia uniwersalnych zakazów jak np. nie kradnij, nie zabijaj, od prostytucji i pornografii. Podobn? drog? id? kraje muzu?ma?skie. Przymusowy nie wyzywaj?cy ubiór kobiet byle nie prowokowa? ,,biednych" m??czyzn, policja religijna stoj?ca na stra?y aby czasem nikt nie z?ama? zalece? Mahometa i oczywi?cie s?dy karz?ce za obraz? Koranu na kar? ?mierci. Czy?by to by?o marzeniem Jurka? Niestety jeste?my ju? na pocz?tku drogi patrz nagonka na Dod? i propozycja PiSu w sprawie zakazu promowania(cokolwiek to znaczy w PiSowskich g?owach) homo na wzór chyba Litwy...
Szkoda ?e warto?ci uniwersalne zaczynaj? si? ludziom miesza? z zakazami religijnymi :( Gdzie wed?ug Was jest granica miedzy nakazami i zakazami, które powinny obowi?zywa? wszystkich(bez wzgl?du na wyznanie lub jego brak), a zwyk?ymi zakazami religijnymi jak np. seks przedma??e?ski i antykoncepcja?

dromax - 01-04-2012, 00:21

:lof: Z punktu widzenia nieregilijnego, nieko?cielnego ale seksuologii - pornografia jest szkodliwa i prowadzi do uzale?nienia od dozna? seksualnych. Szczególnie szkodliwa jest dla ma?olatów. Mo?e prowadzic do ró?nego rodzaju nadu?y? seksualnych, gwa?tów a nawet morderstw na tle seksualnym.
:lof: Bardzo szybko mo?na sta? si? seksocholikiem, erotomanem,. A to ju? jest uzale?nienie - czyli choroba.
:lof: Je?li spojrze? na statystyki, dane i to co dowodzi praktyka - pornografia czyni tylko z?o. Trudno znale?? jaki? aspekt pozytywny, który by?by skutkiem ogl?dania pornografii.

merkaba - 01-04-2012, 19:34

szkodliwo?? i wp?yw porno na cz?owieka


Narkotyk zwany pornografi?
http://www.youtube.com/watch?v=skO0xMKg9h8

o szkodliwo?ci masturbacji
http://motyl.wordpress.co.../o-masturbacji/


"Szkodliwo?? pornografii" - Dr Jerry R. Kirk

„Skutki pornografii" - obszerne fragmenty ksi??ki Victora Cline'a

"Mity i nieprawid?owe rozumienie pornografii. To o czym nie wiesz, mo?e ci? skrzywdzi?" - H. R. SHOWERS

Pornografia degradacj? cz?owieka

Pornozniewolenie
http://www.tor.prolife.or...pornografii.htm

Roberto - 01-04-2012, 20:42

Uzale?nienie od pornografii jest szkodliwe, podobnie jak uzale?nienie od papierosów i alkoholu. Zabraniaj?c jednego, a dopuszczaj?c inne, równie szkodliwe, a nawet dla zdrowia fizycznego szkodliwsze ?rodki mijamy si? troch? z celem. Poza tym w dobie Internetu i rozwoju nowoczesnych mediów zupe?ny zakaz pornografii by?by trudny do realizacji w praktyce.
TOMASZ32 - 01-04-2012, 22:54

Za nim wprowadzi?o by sie takie przepisy to chyba najpierw trzeba by by?o sprecyzowa? co uznaje sie za pornografi?, bo nie wszystko zalicza sie do pornografii.
Popatrzmy sie teraz na takie proste sytuacje, które mog?yby niszczyc ludzi takim przepisem i w sytuacji, gdy brakowa?oby konkretnego sprecyzowanego okreslenia pornografii. We?my za wzór taki przyk?ad: rodzice robi? zdj?cia bawi?cym sie w basenie swoim dzieciom - jasnym jest, ?e dzieci bawia sie w wodzie majac na sobie sk?py strój. Czy rodzice w my?l takiego przepisu s? przest?pcami? Oczywi?cie ?e tak, bo przy braku definiowanego okreslenia pornografi staja si? przestepcami. Czyz to nie paranoja? Dlatego aby zakaza? pornografii to trzeba:

1. Zdefiniowac co kryje sie pod tym poj?ciem i jakie formy maj? byc zakazane, aby tez nie czyni? z normalnych ludzi dewiantów seksualnych.
2. Skupi? sie przede wszystkim na formach przekazu takich materia?ów w róznych formach w ?rodkach przekazu oraz jakiejkolwiek dzia?alno?ci zarobkowej na takich formach.
3. Zabezpieczy? prawnie (przepisami) te naturalne formy uwidaczniania czy tez zapisu wizerunków osób czy tez dzieci, które nie s? pornografi? a zwyk?ym upamietanianiem róznych rodzinnych sytuacji, zabaw. Chodzi o to, aby przepisy zakazujace konkretnej pornografii nie uderza?y w tych ludzi, którzy nie robia zdje? w celach pornograficznych czy zarobkowych: dziwne aby zakazywac robienia zdje? na pla?y czy na okreslonych terenach wypoczynkowych. Zakazem natomiast powinno byc objete umieszczanie takich zdj?? bez zgody osób znajdujacych sie na zdj?ciu w ?rodkach masowego przekazu.

Mysle, ?e taki przepis zakazujacy pornografii jest czyms s?usznym i bardzo dobrym, ale trzeba by to naprawde rozwa?nie rozpatrzyc i okreslic zakres zakazanych materia?ów, aby takie przepisy nie uderza?y w normalnych ludzi, a zarazem chroni?y dzieci przed zgorszeniem i demoralizacj? atakowa jest widoczna w?a?nie po przez pornografi?: prostytucja nieletnich, pedofilia, pornografia dziecieca, rózne na?ogi seksualne, zabójstwa na tle seksualnym, gwa?ty itd. Wiele z tych form jest w?a?nie skutkiem dopuszczania takich materia?ów do sprzeda?y: wystarczy wyobrazic sobie rodziców z dzieckiem, które patrzac sie na wystawe kiosku widzi prase pornograficzn?, czesto tez sami m?odzi nastolatkowie ogladaj?c czasopisma w sklepach widza takie czasopisma ?atwo dost?pne. Internet jest nafaszerowany takimi materia?ami i dostep dzieci do sieci powoduje ?e bardzo ?atwo moga trafic na takie materia?y, nawet przy blokowaniu stron z takimi materia?ami - teraz wpisujac ca?kiem inne poj?cia mozna ?atwo dostac sie do stron o tematyce pornograficznej i taka blokada stron nic nie pomo?e.

Dlatego podzielam zdanie pana Jurka, ale przy konkretnym sprecyzowaniu co uznaje sie za pornografie a co nia nie jest, aby tez nie by?o tak, jak z ta ustaw? o przemocy w rodzinie.

Niew?tpliwie pornografia jest bardzo niszcz?ca, niemoralna, szkodliwa a nawet bardzo niebezpieczna dla wielu m?odych ludzi. Zamiast wi?c kara? ludzi na oslep, lepiej konkretniej podejs? do tego problemu i dopracowa? wszystko tak, aby ta pornografie mocno ograniczy?, ale tez ma?o prawdopodobne, aby da?o sie ja ca?kowicie zlikwidowa?. Walczyc jednak trzeba za nim m?ode pokolenie stanie sie równie mocno lub bardziej zdemoralizowane niz to obecne. Chro?my nasze dzieci, ograniczajac te najbardziej ostre formy i ich przekaz, dostep a tak?e wszelkie formy handlu takimi materia?ami.

Jesli ktos jest naprawde uparty i chce siedziec w tym bagnie to niech przynajmniej robi sobie takie formy zdje? dla siebie, bez udostepniania tego publicznie lub aby nie czerpac ztakich form korzy?ci finansowych. Ale te? nalezy pami?ta? o tym, aby takie dzia?ania wprowadzac stopniowo z uwzgl?dnieniem tych uzaleznionych ludzi. Lepiej jest leczy? i stopniowo eliminowac takie formy niz karac bezsensownie ludzi. Ka?da choroba posiada jakie? ?ród?a, wi?c lepiej jest doszukiwa? sie ich ni? w oparciu o nowo wymyslone przepisy z ludzi robi? przestepców. Niszczy?, zabijac jest bardzo ?atwo, trudniej jest leczyc i naprawiac wyrzadzone z?o, przywraca? komus zdrowie, zycie.
Dlatego tutaj potrzeba naprawde rozs?dnego dzia?ania, ale wazne jest aby takie dzia?ania tez podejmowa?, aby takie formy demoralizacji eliminowa?. To samo dotyczy wszelkich form ?rodków odurzajacych, narkotycznych - tak?e powinien byc zakaz.

ZDROWE DZIECI = ZDROWE POKOLENIE - oczywi?cie tak?e pod wzgl?dem moralnym.

zosia - 01-04-2012, 23:49

Ja tam nie wiem czy trzeba co? tu definiowa? czy nie. Za komuny pornografii nie by?o, nawet nie mo?na by?o Playboya z Ameryki wwie?? do kraju. W kioskach nie by?o ?adnej golizny, ?adnych czasopism z roznegli?owanymi kobietami. Jak komu? uda?o si? przemyci? d?ugopis z rozbieraj?c? si? kobiet? czy szklank?, to sensacja na ca?e towarzystwo, no i cichcem, ?eby dzieci nie zobaczy?y :) ?adnych masa?ystek, kobiet do towarzystwa itp.
A teraz o czym tu mówi?, jak publicznie na bilbordach golizna, w telewizji golizna i reklama ?rodków na potencj?. Kiedy? nikt nic nie definiowa? - go?y ty?ek i wont - nie wolno, bo zgorszenie publiczne. Pilnowa?a tego milicja, a i sami ludzie.
A golaski w rodzinnych albumach funkcjonowa?y. Nikt nie by? przecie? na tyle kopni?ty, aby robi? rewizj? po mieszkaniach i czepia? si? rodzinnych zdj??. Czy potrzebny na to przepis? Chyba wystarczy przytomno?? umys?u.

TOMASZ32 - 02-04-2012, 02:06

Ale t? pornograficzna demoralizacje trzeba jakos ograniczyc, bo to co sie dzieje to raczej niczego dobrego m?odemu pokoleniu nie daje, bardzo szkodzi, wi?c nie mozna tego tak zostawic, ale tez potrzeba zdrowego rozs?dku, aby tez z normalnych ludzi przest?pców nie robic.
zosia - 02-04-2012, 07:27

Czy cz?owiek robi?cy bilbordy z golizn?, publikuj?cy pisma z pornografi? i inne z golizn? le??ce na wystawie w kioskach, cz?owiek robi?cy filmy przekraczaj?ce jakikolwiek umiar w pokazywaniu seksu jest normalny? W?tpi?. Do tych obrazów ma dost?p dziecko i m?odzie?!
Roberto - 02-04-2012, 20:20

TOMASZ32 napisał/a:
ZDROWE DZIECI = ZDROWE POKOLENIE - oczywi?cie tak?e pod wzgl?dem moralnym.

Pewnie, ale kto wychowuje dzieci? Doro?li, wi?c nasze dzieci s? odbiciem wychowania przez doros?ych. ?wietnie by?oby, gdyby pornografia znikn??a z kiosków, filmów i Internetu, ale m?odzi ludzie nie uzale?nialiby si? od niej, gdyby nie brak bliskiej wi?zi z rodzicami, którzy zajmuj? si? wieloma rzeczami, ale nie budow? blisko?ci ze swoimi dzie?mi. Zamiast wi?c skupi? si? na walce ze skutkami b??dów doros?ych, lepiej wspiera? warto?ci rodzinne, pedagogizowa? rodziców jak wychowywa? swoje dzieci itd.

zosia - 02-04-2012, 21:35

Roberto napisał/a:
?wietnie by?oby, gdyby pornografia znikn??a z kiosków, filmów i Internetu, ale m?odzi ludzie nie uzale?nialiby si? od niej, gdyby nie brak bliskiej wi?zi z rodzicami, którzy zajmuj? si? wieloma rzeczami, ale nie budow? blisko?ci ze swoimi dzie?mi.

Jest to jeden z podstawowych czynników, ale nie przewa?aj?cy i nie decyduj?cy.
Jest jeszcze co? takiego, jak kszta?towanie obyczajowo?ci przez religi? w zderzeniu z kultur? masow?, nie licz?c? si? z t? zastan? obyczajowo?ci? zbudowan? na religijno?ci.
Potwierdzaj? to przypadki uzale?nie? doros?ych ludzi, ?yj?cych ju? w zwi?zkach ma??e?skich. Gdzie tu doszukiwa? si? winy rodziców?
To, ?e dziecko nie jest w?a?ciwie ukszta?towane w procesie wychowawczym w zakresie podstawy mi?o?ci - wybaczania - oraz odpowiedzialno?ci, jest autentycznie win? rodziców i wychowawców. Tu si? zgadzam. Potem taki klient obarcza win? za wszystko swoje otoczenie, a rodziców przede wszystkim. Nawet jak koniosko ma 40 lat, to winni rodzice, bo on nie ma, bo mu zabronili, bo oni zmarnowali mu talent, a ?e si? byczy? i nie chcia? w tym zakresie nic sam zrobi? - to jakie? insynuacje :)
W naszej polskiej spo?eczno?ci jest to zderzenie straszliwe!
Nasze spo?ecze?stwo kszta?towa?o sw? obyczajowo?? przede wszystkim na wierze chrze?cija?skiej, gdzie skromno??, wstydliwo??, pos?usze?stwo rodzicom i szacunek dla starszych wysysa?o si? z mlekiem matki. Nawet rodzice nie musieli specjalnie tego pilnowa?, bo takie by?o ca?e otoczenie i dziecko czerpa?o st?d wzorce, a jak strzeli?o gaf?, to nawet nie rodzice, a obcy natychmiast zwracali uwag?.
Sporo si? zmieni?o wraz z post?pem technicznym oraz likwidacj? analfabetyzmu po II wojnie ?wiatowej i rozwojem ?rodków komunikacji mi?dzyludzkiej.
W tym momencie w otoczenie dziecka zacz??y si? wciska? tak?e inne wzorce obyczajowe, cho? w zakresie seksualno?ci "rewolucja" Polsk? omin??a. Komunizm ch?tnie konserwowa? zastan? obyczajowo?? seksualn?, cho?by na zasadzie walki ideologicznej ze "zgnilizn? moraln?" Zachodu.
Sytuacja diametralnie zmienia si? wraz z nastaniem "wolnej Polski" i zrzuceniem gorsetu w postaci ogranicze? w podró?ach zagranicznych, d?ugich roz??k rodzin, w zwi?zku z dorabianiem si? za granic?, powszechnej dost?pno?ci widoków podniecaj?cych wyobra?ni? seksualn?.
I to wszystko nak?ada si? na tradycyjn? obyczajowo?? religijn?, gdzie seks jest tematem tabu, o którym nie rozmawia si? z dzie?mi. Nawet je?li odwa?ni nauczyciele co? próbuj? przekaza? na ten temat, to ksi?dz i mamusia dzielnie stan? w obronie "czysto?ci" tej "niewinnej dzieciny" i pani w szkole jest g?upi? ?wintuch?, bo narusza "warto?ci". I mamy co mamy - zakazane lepiej smakuje i trzeba sobie zobaczy? w Internecie, w playboyu, aby nie wyj?? w grupie rówie?niczej na g?upi? g??.
I tak to si? zaczyna. Potem jaki? stresik, bo pa?a z testów, albo matka czego? broni czy nakazuje.... i jest gdzie zwia? - mo?na sobie popatrzy?...

Roberto - 03-04-2012, 19:05

zosia napisał/a:
est to jeden z podstawowych czynników, ale nie przewa?aj?cy i nie decyduj?cy.

By? mo?e, ?e akurat je?li chodzi o pornografi? nie jest to czynnik decyduj?cy, ale rzeczy te si? ??cz?. S?usznie wi?c zwróci?a? uwag? na inne przyczyny, a w?ród nich zmieniaj?c? si? obyczajowo??, i cz?sto nie przystaj?ce do nich reakcje rodziców czy innych doros?ych. O ile bowiem dawniej "seks" jako temat tabu nie prowadzi? do tak powa?nych konsekwencji - bo otoczenie by?o równie? konserwatywne, o tyle teraz, gdy rodzice nie potrafi? z dzie?mi rozmawia? na tematy tabu, w tym o seksie, p?ciowo?ci itd., bo nie maj? bliskiej wi?zi z dzie?mi, mog? one szuka? informacji i czerpa? wzorce z innych ?róde?, w tym mass mediów, co jak wiemy jest obrazem cz?sto wypaczonym.

Sakurai - 12-06-2012, 01:03

zosia napisał/a:
Czy cz?owiek robi?cy bilbordy z golizn?, publikuj?cy pisma z pornografi? i inne z golizn? le??ce na wystawie w kioskach, cz?owiek robi?cy filmy przekraczaj?ce jakikolwiek umiar w pokazywaniu seksu jest normalny? W?tpi?. Do tych obrazów ma dost?p dziecko i m?odzie?!


?yjemy w czasach, gdzie w telewizji mo?na zobaczy? wiele brutalnych spraw. W jednym filmie jeden cz?owiek zabija drugiego, w innym g?owy lataj? we wszystkie strony razem z litrami sztucznej krwi ku uciesze widzów. Wyst?puj? te? politycy regularnie bluzgaj?cy na siebie, rzucaj?cy paszkwilami. W serialach ci?g?e oszustwa, zdrady itp. nieszcz??cia.
Ba nawet przy odrobinie szcz??cia mo?na znale?? w TV sport polegaj?cy na tym, ?e bije si? le??cego przeciwnika do nieprzytomno?ci, kopie si? jego g?ow?, próbuje dusi?, ?ama? ko?czyny-przy owacji miliona ludzi przed telewizorami.
W tym ?wiecie nagle pojawia si? Zosia mówi?ca, ?e przecie? w?tpi w normalno?? ludzi robi?cych pornografie i pisma publikuj?ce rozebrane kobiety. To ju? przemoc powszechnie dost?pna w telewizji jest OK, ale filmy z lud?mi uprawiaj?cymi seks, zdj?cia kobiet(które przecie? s? s?awne) rozbieraj?cych si? dla Playboy'a przedstawiaj?c pi?kno ludzkiego cia?a-to nie normalne? Brutalno?? jest powszechnie akceptowana to dlaczego seks ma by? czym? z?ym?
Przecie? od wieków nagie cia?o ludzkie by?o obiektem pracy masy malarzy i to nawet w czasach inkwizycji... Teraz nawet magazyn kobiece publikuj? wspó?czesne wersje tych obrazów. Zrobi?a to chyba Viva publikuj?c zdj?cia na wzór obrazów znanych malarzy do których pozowa?y rozebrane aktorki.
-----------------------------------------------------------
A wracaj?c do pomys?odawcy delegalizacji pornografii. Najbardziej mnie ciekawi jak Jurek chce kontrolowa? strony erotyczne. Powo?a?by jaki? Naczelny S?d Moralno?ciowy w którym prokurator zg?asza?by potrzeb? blokowania jakie? strony? S?dziowie mieliby sporo pracy :cwaniak:

Zreszt? jak zdefiniowa? pornografi?? Mog? poda? ca?e mnóstwo polskich aktorek, które rozebra?y si? na potrzeby filmu. Nawet trudniej by znale?? aktork?, która tego nie zrobi?a. Filmy maj? by? zwierciad?em ludzkiego ?ycia. Nie mo?e wi?c zabrakn?? scen seksu. Czego chc? fani delegalizacji: wyci?cia wszystkich scen z nagimi aktorkami? A mo?e w ogóle zakazanie ich dystrybucji, bo naga pier? to ju? widok, który s?dzia moralno?ci nie zniesie?

Skoro kobiece cia?o jest takie grzeszne i niedobre to mo?e zaczniemy na?ladowa? Afganistan:
http://www.wykop.pl/link/...ampaign=HityTop

Naprawd? dziwi? si?, ?e taki Salomon mia? kilkaset kobiet, a wspó?cze?ni katolicy s? oburzeni, ?e aktorki porno maj? mnóstwo facetów. Pewnie i tak ma?o, która mo?e si? pochwali? wynikiem Salomona...

Rufi - 13-07-2012, 18:10

Przypominam sobie ostatni? rozmow? z Tedem Bundy którego posadzili na krzes?o elektryczne za morderstwa na tle seksualnym. Kole? zabi? 28 kobiet a wszystko rozpocz??o sie od znanych, lubianych i niewinnych ''?wierszczyków'' Dla tych którzy maja chwile za??czam dwa linki do ww. wywiadu

http://www.youtube.com/watch?v=Fi0N3insRQk

http://www.youtube.com/watch?v=lOZgPybPRS0

miia - 19-08-2012, 23:20

Z jednej strony pornografia jest be - i niby jest zakaz w pewnym stopniu, ale wsz?dzie jej pe?no w reklamach np. jogurtów czy czy balsamów do cia?, a nawet proszków, a ju? nie mówi?c o podtekstach erotycznych. Ca?y ?wiat reklamy - niestety jak i nasza kultura jest przesycona sprzeczno?ciami. Nie jeste?my w stanie od tego uciec, bo sami j? tworzymy. Cho?by na pla?y. Czy powinny istnie? jakie? normy co do strojów damskich i m?skich? W niektórych krajach istniej? takie, cho?by w USA, a w Polsce niby ka?dy mówi o nieobyczajno?ci a sam j? tworzy na ka?dym kroku. Co do ca?kowitego zakazu, to nie wiem czy uda si? tak ca?kowicie wyeliminowa?. Trzeba by si? zastanowi? jak zmniejszy? popyt na takie rzeczy. Dodam tylko, ?e w wi?kszo?ci z tego typu rozrywki czy us?ug korzystaj? m??czy?ni. Niestety, stron z pornografi? przybywa i nikt na tym nie panuje.

Dokona?em korekty, aby tre?? oddawa?a intencj? autora postu i by?a zrozumia?a dla czytaj?cych.

Prosz? o staranno?? w pisaniu na forum, bo faktycznie czytanie Twoich wpisów wymaga koncentracji i cierpliwo?ci.
As

zosia - 19-08-2012, 23:27

Miia, czy ty nie widzisz, jakie byki walisz, je?li si? nie poprawisz b?d? usuwa?a twoje posty.

TEGO SI? NIE DA PRZECZYTA?Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group