To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ


Biblia - rozważania - DYSKUSJA NA TEMAT PRZEPOWIEDNI BIBLIJNYCH

gudzowski - 20-08-2005, 18:31
Temat postu: DYSKUSJA NA TEMAT PRZEPOWIEDNI BIBLIJNYCH
Po co ludzkości potrzebna jest Księga Daniela i Apokalipsa św. Jana.


Proroctwa biblijne mają swój cel i sens! Bóg chce, abyśmy świadomie wkraczali w przyszłość. Nie jest zamiarem Boga czymkolwiek nas zaskakiwać. Mamy na to, bowiem biblijne zapewnienie, które znajdujemy w Starym i Nowym Testamencie.
Iz 42,9;Am 3,7; 14,29

Ř Apokaliptyczne Proroctwa Biblijne

Jedynym podręcznikiem na świecie, w którym podane są spełniające się i wiarygodne proroctwa, jest Pismo Święte, ze swoją Księgą Daniela i Apokalipsą św. Jana.
Pierwsze słowa Apokalipsy zaczynają się w sposób charakterystyczny:

„Objawienie Jezusa Chrystusa , które dał Mu Bóg ,aby ukazać swym sługom , co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi.’’ Ap 1,1 BT.

Czy to już nie stanowi wspaniałej rekomendacji dla tego pisarza i jego dzieła?

Lecz prawdą jest również to, że mnóstwo wizjonerskiej literatury pozabiblijnej zaczyna się od słów ‘’Objawienie Jezusa Chrystusa.......’’.

Dlatego szczególnego znaczenia nabierają następujące fakty:

* Księga Daniela Apokalipsa jest częścią Pisma Św., które powstało jako wynik współpracy Boga z człowiekiem, będąc księgą natchnioną znajduje się wśród ksiąg natchnionych, w konsekwencji przysługuje jej przymiot pochodzenia bosko - ludzkiego, a więc w swym posłannictwie jest nieomylna.

* Proroctwa tam zawarte realizują się z absolutną dokładnością, w miejscu i czasie wcześniej przepowiedzianym, co jest dowodem na boskość Jezusa, bo tylko prawdziwy Bóg zna przyszłość. Spełnianie się proroctw biblijnych jest dowodem na to, że Biblia wraz z Księgą Daniela i Apokalipsą są księgami natchnionymi, a zatem przysługuje im przymiot nieomylności.

* Księga Daniela i Apokalipsą Są to księgi wyjątkowe i to zarówno pod względem formy, symboliki jak i i znaczenia, co powoduje, że wielu chce się dowiedzieć, co też to wszystko oznacza. Wzrasta przy tym przekonanie, że księgi te w dzisiejszym czasie mają szczególne znaczenie, a jej poselstwa są wręcz konieczne do przygotowania ludzi na powtórne przyjście Jezusa.

* Proroctwa Daniela są ściśle powiązane z Apokalipsą Św. Jana. Stąd swoje zainteresowania powinniśmy kierować do tych dwóch ksiąg. To Boże dzieło, które stanowi dopełnienie i zamknięcie Bożego objawienia dane nam zostało do wyjątkowo uważnego czytania, gdyż z jego studiowaniem wiążą się szczególne błogosławieństwa. Ap 1,3; Ap 22,7.10

* Księga Daniela i Apokalipsa św. Jana nie są to dzieła tajemne ‘’ pogrążone w mrokach proroczych wizji ‘’, lecz, wprost przeciwnie, pewne rzeczy tajemne, bo dotyczące przyszłości zostały właśnie tu przez Boga objawione.

* Określanie Apokalipsy jako księgi zamkniętej, zapieczętowanej przed ludzkim poznaniem oznacza przyjęcie sugestii szatana, który czyni wszystko, aby jej nie dowierzano.

* Księga Daniela i Apokalipsa zawierają dokładny opis pułapek Lucyfera, a ujawnionych przez Naszego Boga.

Ř Proroctwa Daniela i apostoła Jana są źródłem nadziei.

Jeden z myślicieli napisał "Ludzie żyjący nadzieją widzą dalej, ludzie żyjący miłością widzą głębiej, ludzie żyjący wiarą widzą wszystko w nowym świetle." /Zanetti Lothar/"

A zatem nadal jest ważna miłość, wiara, lecz nadzieja jest tą emocją, która podtrzymuje człowieka przy życiu fizycznym i duchowym. Umrze nadzieja – umrze człowiek.

Posłużę się pewnymi faktami: historia wypadków morskich podaje przykłady, gdy rozbitkowie morscy przebywali na łodzi ratunkowej nawet 3 miesiące, posilali się tym, co złowili, pili deszczówkę lub wodę z wyduszonej, niesamowicie odwodnieni, lecz pod czujną opieką lekarzy powoli dochodzili do siebie. Jednocześnie mamy inne przykłady, wyławiano rozbitków, którzy na morzu przebywali tylko 2 – 3 dni, w ich łodziach były zapasy słodkiej wody,, a jednak ci kilkudniowi rozbitkowie, mimo opieki lekarskej, umierali. Zbadano ten problem, jedynym powodem tego, że ludzie przeżywają jest nadzieja, że kiedyś to się skończy i przyjdzie pomoc. Bo taką siłę ma nadzieja, człowiek może przetrwać wszystko, jeżeli temu towarzyszy nadzieja. Gdy umrze nadzieja, to za chwilę umrze człowiek.

§ Taka jest funkcja apokaliptycznych proroctw biblijnych[ Księga Daniela, Apokalipsa św. Jana].
Gdy w świecie przyrodniczym, polityczno ekonomicznym nastąpią takie zmiany, że nie będziemy wiedzieli, gdzie jest początek i koniec wszystkiego, to dzięki proroctwom biblijnym będziemy wiedzieli, co już jest za nami, a co przed nami. Będziemy żyli nadzieją, że nie na darmo zaufalilismy Bogu.

§ Nadzieja jest tym samym, co woda dla ludzi i zwierząt w czasie suszy.
Dlatego proroctwa biblijne należy badać już teraz, abyśmy wiedzieli, co musimy przetrwać,]ak omijać pułapki zastawione przez przeciwników Boga.

§ Z proroctw wynika nadzieja na lepszy czas.
Proroctwa pokazują to, co nasz czeka. Proroctwa biblijne głoszą, że to, co najgorsze nie będzie nam oszczędzone, jednocześnie te same proroctwa mówią, że to, co najlepsze jest dla nas zachowane. Dlatego nie pozwólmy, na to, aby brak znajomości proroctw stał się przyczyną osłabienia, nadziei, czy wręcz jej unicestwienia. Z proroctw wynika nadzieja dla nas.

§ Nadzieja ma nas poprowadzić po wertepach religijno – politycznych.
Kiedy studiujemy proroctwa, Bóg daje nam tą wewnętrzną siłę, która nazywa się nadzieja? Bóg wie, że, jeżeli stracimy nadzieję, utracimy wszystko, i dlatego aby tak się nie stało przekazanie proroctw biblijnych, jest częścią planu zbawienia człowieka.


Ř Jesteśmy pokoleniem czasu przyjścia Boga
To wydarzenie, oczekiwane przez wszystkie Kościoły nastąpi współcześnie, to jest w czasie naszego życia. W każdym bądź razie za życia tego pokolenia. To pokolenie to ja, autor tego artykułu Zdzisław - 57 lat, moja córka Monika – 27 lat oraz synowie, Daniel- 20 lat, Tytus – 18 lat. Być może moje wnuki. Ja mogę nie dożyć czasu przyjścia Jezusa, ale na pewno będzie to za życia moich dzieci, i na tym koniec. Bo ten czas, to już jest czas, czasu przyjścia Boga! Musimy codziennie żyć w poczuciu powagi dnia przyjścia Pana, bo to jest, ten czas.


UZASADNIENIE
Na początku XXI wieku w dziedzinie politycznej nadal są nierozwiązane następujące problemy:
q Utrzymanie pokoju światowego,
q Terroryzm
q Wyścig zbrojeń,
q Konflikty etniczne,
q Walki narodowowyzwoleńcze.

Z kolei na płaszczyźnie ekonomicznej sytuacja jest niemniej dramatyczna, bo:
q Powstają dysproporcje rozwojowe,
q Zaznacza się kryzys żywnościowy,
q Z całą wyrazistością widać impas surowcowy,
q Zniszczone jest środowisko przyrodnicze,
q Następuje gwałtowny wzrost ludności.

Ponadto na płaszczyźnie kulturowej pojawiają się dylematy, które już od zarania dziejów ludzkości czekają na uniwersalne rozwiązania, są to:
q Zagadnienia ideologii oraz religii,
q Ochrona praw człowieka,
q Problemy wymiany informacji.
Te kategorie trudnych wyborów, w tej chwili są ze sobą splecione niczym węzeł gordyjski. To, co ludzkość przez tysiąclecia zasupłała, to tylko Bóg może rozsupłać, uczyni to w czasie swego przyjścia.

Ř Symbolizm Księgi Daniela i Apokalipsy św. Jana
Apokalipsy są pełne symboli. Jednak nie mogło być inaczej, jeżeli chciało się jednoznacznie przedstawić problemy Świata i Kościoła, mając do dyspozycji tylko słownictwo VI wieku p.n.e. czy I wieku n.e. Prorokom łatwiej było opisać duży symbol, aniżeli prezentować procesy i fakty historyczne, których mieli prawo jeszcze nie rozumieć od strony dialektycznej, tym bardziej, że nawet współcześni historycy
niejednokrotnie podają sprzeczne oceny dotyczące tego samego zdarzenia. A zatem zachodzi konieczność odczytania proroczej biblijnej symboliki.
Ř Niebiblijne metody interpretacji proroctw biblijnych
Niemalże każdy Kościół, i wiele osób ma aspiracje do tego, aby orzekać w kwestii rozumienia proroctw biblijnych. Piszą swoją interpretację, jest ona odmienna od pozostałych, lecz każdy autor uważa, że tylko ich komentarz jest poprawnie napisany, a pozostali się mylą. Zacząłem dociekać, dlaczego tak jest.§ Nie stosują żadnych narzędzi badawczych, lecz w kwestii rozumienia proroczego symbolu biblijnego przejmują i przyswajają sobie poglądy innej kultury, czy też religii przenoszą.

§ Ewentualnie na dane proroctwo nakładają te fakty historyczne, na które czytelnik łatwo się zgodzi, bo mogą odpowiadać jego nastawieniu emocjonalnemu, do danego zdarzenia historycznego, lub mogą egzystować z jego poglądami politycznymi, religijnymi, kościelnymi. No, bo jak tu niezgodzić się z tym, że „”czerwona bestia’’, to Związek Radziecki,

§ Stosują sofistykę, która mają na celu wykazanie tego, że Apokalipsa prezentuje tylko jego Kościół.

§ Poprzez potraktowanie symboli proroczych jako alegorie, przekonuje się, że to, co pisze Apokalipsa wypełniło się do V wieku wraz z upadkiem Rzymu, inni z kolei tłumaczą, że to wszystko wypełni się na 3.5 roku przed przyjściem Jezusa.

§ Najczęściej praktykuje się mieszaninę powyższych sposobów.

Ř Biblijne metody interpretacji proroctw biblijnych
W swoich założeniach opieram się na następującym kanonie:

q Zasada „Tylko Biblia” (sola scriptura)
q
q Zasada liczenia „Dzień proroczy równa się rokowi biblijnemu’’,
q
q Etapowość profetyczna,
q
q Prawo prorockiej perspektywy.

Reguły te powodują, że interpretacja Księgi Daniela i Apokalipsy św. Jana zostaje uwolniona od wszelkich spekulacji polityczno--filozoficznych, światopoglądowych i kościelnych, a przez to kreśli obraz bliskiej i dalszej przyszłości z bezprecedensową jasnością i dokładnością.
Ponadto jesteśmy chronieni przed przesadną materializacją i spirytualizacją scen z Księgi Daniela i Apokalipsy.
Ten kanon ma nam wskazać, które wydarzenia historyczne są wartościowe z punktu widzenia symboliki Księgi Daniela i Objawienia św. Jana. Przy czym nie chodzi mi o wyprzedzanie proroctw, lecz o badanie naukowe, i stwierdzenie, które z nich już się wypełniły historycznie, a które czekają na swoje wypełnienie.

A więc wskazują, jak daleko jesteśmy od celu– spotkania z naszym Bogiem.

Ten zbiór zasad ma wskazać na te wydarzenia historyczne, które mają wartość interpretacyjną z punktu widzenia ksiąg proroczych. Odrzucenie tych reguł lub którejkolwiek z nich powoduje, że błądzimy na kartach historii, ustalając według własnego „widzi mi się”, na jakie fakty historyczne wskazuje dane proroctwo.

Zapamiętaj!

Spełniające się proroctwa udowadniają, że tylko Biblia i zawarte w niej proroctwa pochodzą od Boga.

Proroctwa mają swój cel i sens, gdyż Bóg chce abyśmy świadomie wkraczali w przyszłość.

Bóg chce nas uchronić przed zwiedzeniem ze strony fałszywych proroków.

Przepowiednie biblijne wskazują na naszego Boga jako Władcę Wszechświata. To nasz Bóg jest Bogiem, i nasz Bóg przyjdzie po swój Lud.

Spełniające się proroctwa są dla nas pokrzepieniem, i źródłem nadziei, i one nas przeprowadzą przez ciężkie czasy, o których pisze Daniel 12,1

Autorem proroctw jest nasz Bóg, a one mówią, że jesteśmy już w czasie, który jest czasem ICH przyjścia!

Proroctwa biblijne są namową, do studiowania pozostałych ksiąg Pisma Świętego.

Tylko studiowanie Księgi Daniela I Apokalipsy św. Jana w każdym z nas wywoła niesamowite duchowe ożywienie religijne.

Zdzislaw Gudzowski


"Nieważna jest ilość wiadomości, lecz ich jakość.
Można wiedzieć bardzo wiele, nie wiedząc tego, co najpotrzebniejsze."
/Lew Tołstoj/
:)

ibis - 21-08-2005, 20:40

Po co ludzkosci potzrebni sa adwetysci????????
zosia - 21-08-2005, 21:10

A może po to, aby dać nadzieję, niektórym beznadziejnym?
voska - 21-08-2005, 22:39

gudzowski napisał/a:
Być może moje wnuki. Ja mogę nie dożyć czasu przyjścia Jezusa, ale na pewno będzie to za życia moich dzieci, i na tym koniec. Bo ten czas, to już jest czas, czasu przyjścia Boga! Musimy codziennie żyć w poczuciu powagi dnia przyjścia Pana, bo to jest, ten czas.

a ja mogę nie dożyć jutra i właśnie tak staram się żyć.

ibis - 22-08-2005, 17:11

wyliczenia jak u swaidkow Jehowy. po co to komu, takie sekciarstwo?
zosia - 22-08-2005, 17:18

No tak. Po co komu komputer, jak nie umie go obsłużyć. Po co chłopu zegarek, jak nie umie go nakręcić. Po co komu jakieś tam wywody, jak nic z tego nie rozumie. Proste jak drut.
wit - 22-08-2005, 18:34

ibis napisał/a:
wyliczenia jak u swaidkow Jehowy. po co to komu, takie sekciarstwo?


Ibis

O jakim mówisz sekciarstwie, bo ja żadnego w pobliżu nie widzę...

ibis - 22-08-2005, 18:38

cos siadlo na oczka? :-D adwentystyczne przecie! 8)
Shoora - 22-08-2005, 19:00

gudzowski,jak zwykle długo...ale ciekawie.Dziękuję.
Łukasz - 23-08-2005, 08:34

ibis napisał/a:
Po co ludzkosci potzrebni sa adwetysci????????


A nie wiesz po co są katolicy :?: (nie tyczy się to wszystkich)

Łukasz - 23-08-2005, 08:35

ibis napisał/a:
wyliczenia jak u swaidkow Jehowy. po co to komu, takie sekciarstwo?


Dlaczego uważasz, że SJ to sekta :?:

wit - 23-08-2005, 08:45

ibis napisał/a:
cos siadlo na oczka? :-D adwentystyczne przecie! 8)

Nie zapominaj, że w ostatni miesiąc każdego roku też się stajesz adwentystą :? , a więc i sekciarzem. :-D

voska - 23-08-2005, 10:36

Łukasz napisał/a:
nie tyczy się to wszystkich

heh. Już się zabezpieczasz :duzeoko: słusznie.
Ja jakoś ciągle nie mam przekonania do takich wyliczeń. Przynajmniej z 5 końców swiata już przeżyliśmy... A co jeśli juro, albo dziś trafi mnie jakaś zbłąkana kula, albo ciężarówka, albo zawali mi się na głowę jakas ruderka, albo trafi nóż w ciemnej uliczce, względnie zbłąkany tramwaj, czy autobus przetnie nić mojego zycia? Mój mały koniec świata jest tak bardzo realny, że zamiast zastanawiać się nad tym czy paruzja nastąpi dziś, jutro czy za tysiąc lat, wolę żyć tak, jakby to był ostatni dzień mojego życia, bo tak może być. Wolę szykować się na śmierć, która napewno nadejdzie (pytanie tylko kiedy) i to napewno za mojego życia :twisted: niż zastanawiać się co by było gdyby. Życie jest takpiękne i tak bogate, Chrystus tak wspaniały i tak dobry. Nie lepiej żyć tą świadomością niż jakimś strachem przed Jego powtórnym przyjściem? Zamiast ślęczeć nad wyliczeniami kiedy przyjdzie Pan nie lepiej przytulić dziecko, pocałować kochaną osobę, wyjść z psem na długi spacer, albo pomodlić się o dobrą smierć...
A zamiast wyzywać się nawzajem od sekciarzy nie lepiej pomodlić się za tych, których może nie rozumiemy, może nie chcemy zrozumieć.

Młujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie sie za tych, którzy was prześladują, a bedziecie Synami Ojca Waszego, który jest w niebie...

zosia - 23-08-2005, 11:31

Wiesz co Vosiu, Ty jesteś jednak mądra dziewczyna. :-D
voska - 23-08-2005, 11:36

:rumience:


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group